Ochrona w SM "STAWKI"
TELEFONY KONTAKTOWE

Ochrona i dozór osiedla pełnione są przez firmę POGOŃ

 Inflancka 15  500-053-665
 Dzika 4A, Inflancka 11  500-053-638
 Dzika 6  500-053-658
 patrol interwencyjny  600-801-700

 

 PODSTAWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW FIRMY  "POGOŃ"
 1. Pilnowanie przestrzegania Regulaminu Porządku Domowego przez mieszkańców w tym ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 6:00. W przypadku nieprzestrzegania ciszy nocnej Agent ochrony zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowej interwencji. W przypadku braku reakcji Agent ochrony ma obowiązek niezwłocznie wezwać Policję i/lub Straż Miejską.
 2. Podejmowanie interwencjI na wniosek mieszkańców w przypadkach np. zakłócania ciszy nocnej lub spokoju mieszkańców w okresie całej doby.
 3. Dbanie o mienie wspólne znajdujące się na terenie Obiektu.
 4. Uniemożliwianie wchodzenia na teren Obiektu osób obcych, niepożądanych, zachowujących się agresywnie lub w inny sposób zakłócających porządek.
 5. Podejmowanie interwencji w przypadkach zaistnienia zagrożenia dla osób lub mienia będących przedmiotem umowy lub w przypadku naruszenia porządku publicznego.
 6. W przypadku działania przestępczego (włamanie, napad, niekontrolowane wejście na teren chronionego obiektu) Agent ochrony ma obowiązek wykorzystać wszelkie niezbędne środki uniemożliwiające dokonanie czynu przestępczego, zachowując przy tym ostrożność i rozwagę oraz używając środków współmiernych do zaistniałego zdarzenia.
 7. Natychmiastowe reagowanie na zaistniałe nienormalne stany np. włączenie się alarmów w samochodach i lokalach, zauważone zakłócanie porządku publicznego, wzywanie pomocy przez osoby znajdujące się na terenie Obiektu itp. i podejmowanie stosownych działań.
 8. Sprawowanie nadzoru nad właściwym ruchem pieszym i samochodowym.
 9. Obserwować obraz z kamer CCTV - w sytuacji zagrożenia podjąć odpowiednie działania: wezwać patrol interwencyjny lub powiadomić odpowiednie służby miejskie.
 10. W przypadku pożaru wezwać odpowiednie służby miejskie: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe oraz powiadomić Szefa ochrony i Administratora Obiektu.
 11. W przypadku podjęcia akcji ratowniczej przez służby miejskie wskazać hydranty i inne ujęcia wody, główne wyłączniki energii elektrycznej, itp., zabezpieczyć miejsce i ślady mogące przyczynić się do ustalenia przyczyn pożaru.
 12. W przypadku awarii urządzeń wodnokanalizacyjnych zamknąć dopływ wody, powiadomić konserwatora, odpowiednie służby miejskie, Szefa ochrony i przedstawiciela Administracji.
 13. W przypadku awarii urządzeń elektrycznych (zasilanie, oświetlenie) powiadomić konserwatora lub pogotowie energetyczne, Szefa ochrony i przedstawiciela Administracji.
 14. Prowadzić obserwację terenu wewnętrznego i zewnętrznego Obiektu.
 15. Dbać przez całą dobę o prawidłowość domknięcia szlabanów/bram i furtek wejściowych.
 16. Zdecydowanie reagować na próby bezprawnego wejścia na teren obiektu przez osoby usiłujące forsować ogrodzenie.

Uwaga: Agenci ochrony sprawują ochronę wyłącznie w granicach chronionego obiektu.

NADZÓR NAD RUCHEM PIESZYM ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI :

Uprawnionymi do wejścia są:

 • osoby posiadające karty zbliżeniowe, korzystające z wejścia lub wyjścia poprzez zbliżenie karty do czytnika;
 • osoby zamieszkujące, korzystające z kodu wejściowego do mieszkania (w przypadku chwilowego braku karty);
 • goście i interesanci mieszkańców po uprzednim skontaktowaniu się Agenta ochrony z mieszkańcem i uzyskania potwierdzenia wizyty tej osoby;
 • pracownicy służb miejskich, Policji, Straży Pożarnej i Miejskiej, służby pierwszej pomocy, kurierzy - po uprzednim wylegitymowaniu się Agentowi ochrony. Fakt wejścia ww. osób winien być odnotowany w książce wejść i wyjść na teren Osiedla;

Uwaga: Akwizytorzy zostawiają ulotki i reklamy przy stróżówce w miejscu do tego wyznaczonym.

NADZÓR NAD WŁAŚCIWYM RUCHEM POJAZDÓW ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI  ZASADAMI:

Uprawnienia do wjazdu na teren osiedla posiadają:

 • mieszkańcy posiadający kartę  wjazdową i identyfikator Spółdzielni;
 • goście mieszkańców mający pozwolenie administracji na wjazd;
 • taksówki - po zgłoszeniu strażnikowi numeru lokalu wzywającego, przy czym wjazd na teren poza parkingiem dozwolony jest w indywidualnych przypadkach (osoby chore lub dostawa towaru). Czas oczekiwania na parkingu nie może być dłuższy niż 20 min.;
 • pojazdy służb technicznych, Policja, Straż Pożarna i Miejska, karetki pogotowia, pojazdy firm świadczące usługi remontowe na rzecz Spółdzielni lub mieszkańców;
 • pojazdy dostawcze i kurierskie – pojazdy muszą opuścić teren osiedla po wyładowaniu towaru w czasie nie przekraczającym 45 min. Po upływie tego czasu Agent ochrony winien podjąć interwencję o wyjazd  pojazdu;
 • pojazdy wjeżdżające na parking przed pawilonem, nie posiadające uprawnień wjazdu, tj.  karty wjazdowej, powinny być odnotowane w książce wjazdu, a podstawą ich wjazdu i wyjazdu jest wystawiony przez strażnika ”rewers” z odnotowaniem daty, godziny wjazdu i wyjazdu oraz marki i numeru rejestracyjnego pojazdu

 

Zobacz, co się działo

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa