"Adres do doręczeń" 2024-06-20

Zarząd Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, że od dnia 12 czerwca 2024 r. obowiązuje członków Spółdzielni postanowienie § 11 ust. 8 Statutu Spółdzielni, o treści następującej: „W wypadku pisemnego wskazania przez członka Spółdzielni innego adresu do doręczeń niż adres lokalu, do którego przysługuje mu prawo, Spółdzielnia wysyła mu korespondencję drogą pocztową za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe ze skutkiem doręczenia na koszt członka Spółdzielni”.

Powyższe postanowienie  zostało wprowadzone do Statutu uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 22 maja 2024 r. w celu ograniczenia kosztów korespondencji w formie pisemnej papierowej i zachęcenia Członków do korespondencji w formie elektronicznej i upoważnienia Spółdzielni do odpowiedzi w tej samej formie.

Pozostałe

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa