Ogłoszenia
Galeria
Ogłszenia o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI”

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 13/2019

na ubezpieczenie majątku trwałego (budynki, budowle) od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomości SM „STAWKI” w Warszawie, w roku 2020 (wariantowo w latach 2020 - 2022).

Formularz Specyfikacji przetargowej zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty w wysokości 150,- zł. tytułem zakupu Specyfikacji zamówienia na konto: PKO BP SA  16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

OKRES TRWANIA UBEZPIECZENIA:

wariantowo: 01.01 - 31.12.2020 rok

01.01.2020 - 31.12.2022 rok

Termin składania ofert do dnia 18.11.2019 r. do godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI” ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI” ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od daty składania ofert. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty złożenia oferty.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest p. Sylwester Ożarowski (kontakt przez sekretariat tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe:

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. Spółdzielnia odrzuci oferty niekompletne lub nieodpowiadające kryteriom określonym w Specyfikacji.
 3. Z tytułu przygotowania ofert Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Spółdzielni.
 4. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
 6. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług i dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”.

Zarząd SM „STAWKI”             

Warszawa, dnia  29.10.2019 r.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI”

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 10/2019

na wymianę ślusarki drzwiowej wraz z wydzieleniem stref pożarowych w budynku przy ul. Inflanckiej 15 oraz w klatce 8 i 8A w budynku przy ul. Inflanckiej 19

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  30 listopada 2019 roku.

Wadium w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy) należy wnieść na konto
Nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556.

Termin składania ofert do dnia 20.05.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 20.05.2019 r. o godz. 12.00 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są p. Artur Szot i p. Sylwester Ożarowski (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI”

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 9/2019

na demontaż, dobór i montaż nowych detektorów oraz kalibrację istniejących detektorów gazu w garażu budynku przy ul. Dzikiej 4A i Inflanckiej 11

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  30 listopada 2019 roku.

Wadium w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące) należy wnieść na konto
Nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556.

Termin składania ofert do dnia 20.05.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 20.05.2019 r. o godz. 11.45 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest p. Artur Szot (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI”

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 8/2019

na wykonanie instalacji przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz dostosowanie wszystkich wind w budynkach przy ul. Inflanckiej 15 i Inflanckiej 19 do systemu przeciwpożarowego budynku.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  31 października 2019 roku.

Wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) należy wnieść na konto
Nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556.

Termin składania ofert do dnia 20.05.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 20.05.2019 r. o godz. 11.30 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest p. Artur Szot (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI”

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 6/2019

   na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie:

 • instalacji oświetlenia awaryjnego,
 • instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 • instalacji hydrantowej,
 • instalacji systemu sygnalizacji pożarowej

w pawilonie handlowo-usługowo-biurowym przy ul. Dzikiej 4 w Warszawie.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  01.04.2019 r. – 30.06.2019 r.

Termin składania ofert do dnia 26.02.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 26.02.2019 r. o godz. 12.00 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: p. Artur Szot i p. Sylwester Ożarowski (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI”

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 5/2019

na remont balkonów

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  01.04.2019 – 30.10.2019 roku.

Wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) należy wnieść na konto Nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556.

Termin składania ofert do dnia 26.02.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 26.02.2019 r. o godz. 11.30 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: p. Artur Szot i p. Sylwester Ożarowski (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI”

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 4/2019

na dostawę i wymianę wodomierzy oraz wymianę ciepłomierzy na legalizowane w budynku przy ul. Dzika 4A w Warszawie.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA od 01.03.2019 r. do 15.06. 2019 r. 

Wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) należy wnieść na konto Nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556.

Termin składania ofert do dnia 25.02.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 25.02.2019 r. o godz. 11.30 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: p. Artur Szot i p. Sylwester Ożarowski (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI”

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 3/2019

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, 15, 19, Dzikiej 4, 4A i 6  w Warszawie

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  Etap I   19.03 - 20.05.2019 r.,  Etap II 01.10 - 30.11.2019 r.

Termin składania ofert do dnia 19.02.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 19.02.2019 r. o godz. 12.00 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest p. Artur Szot (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI”

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 2/2019

na wykonanie wymiany instalacji branży sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dzikiej 6 w Warszawie w zakresie wymiany instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 200 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.04.2019 r. – 15.10.2019 r., przy czym prace

dotyczące wymiany pionów i rozprowadzeń w lokalach nie mogą być prowadzone w okresie

od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Wadium w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) należy wnieść na konto Nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556.

Termin składania ofert do dnia 19.02.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 19.02.2019 r. o godz. 11.30 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są: p. Artur Szot i p. Sylwester Ożarowski (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Dodatkowe informacje przetargowe:

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. Spółdzielnia odrzuci oferty niekompletne lub nie odpowiadające kryteriom określonym w Specyfikacji.
 3. Z tytułu przygotowania ofert Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Spółdzielni.
 4. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
 6. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług i dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału przedmiotu zamówienia.

 


 


Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa