Ogłoszenia o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 2/2024

na wykonanie przeglądu okresowego wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz instalacji gazowej w budynkach przy ul. Inflanckiej 11, Inflanckiej 15, Inflanckiej 19, Dzikiej 4, Dzikiej 4A i Dzikiej 6 w Warszawie

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 300 zł tytułem zakupu SIWZ na konto bankowe w PKO BP SA  nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:    Etap I   11.03 - 27.05.2024 roku, 

Etap II  23.09 - 29.11.2024 roku.

Termin składania ofert do dnia 12.02.2024 r. do godz. 11.30 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 12.02.2024 r. o godz. 12.20 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy odczytaniu ofert).   

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest p. Artur Szot (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „STAWKI” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

w trybie przetargu nieograniczonego - nr sprawy 1/2024

na dostawę i wymianę wodomierzy w budynku przy ul. Inflanckiej 15 i ul. Dzikiej 6 oraz dostawę i wymianę wodomierzy i ciepłomierzy w budynku przy ul. Inflanckiej 11 w Warszawie

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie organizatora przetargu: Warszawa ul. Dzika 4, Sekretariat, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 300 zł tytułem zakupu SIWZ na konto: PKO BP SA 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów.

Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: marzec – kwiecień 2024 rok.

Wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) należy wnieść na konto bankowe w PKO BP SA  nr 16 1020 1026 0000 1102 0238 1556 (uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy).

Termin składania ofert do dnia 12.02.2024 r. do godz. 11.30 w siedzibie Spółdzielni  Mieszkaniowej „STAWKI”  ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 12.02.2024 r. o godz. 12.00 w Biurze Spółdzielni (osoby, które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy odczytaniu ofert).

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty otwarcia ofert.

Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa Regulamin.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest p. Artur Szot (kontakt tel. 22 831-60-38).

Dodatkowe informacje przetargowe znajdują się na dole strony.


Dodatkowe informacje przetargowe

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Spółdzielnia odrzuci oferty niekompletne lub nie odpowiadające kryteriom określonym w Specyfikacji.
  3. Z tytułu przygotowania ofert Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Spółdzielni.
  4. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
  5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy.
  6. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlanych, świadczenie usług i dostaw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „STAWKI”.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podziału przedmiotu zamówienia.

Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa