Organy Spółdzielni
  • Walne Zgromadzenie Członków

  • Rada Nadzorcza

  • Zarząd

Ww. organy działają zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "STAWKI".

O organach Spółdzielni jest mowa w rozdziale IX Statutu Spółdzielni.

Treść Statutu jest dostępna w zakładce "Akty prawne".

Znaleziony obraz

 


Spółdzielnia mieszkaniowa "STAWKI"
ul. Dzika 4, 00-194 Warszawa